Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1.1. Wildrundvlees.nl biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en olijfolie door heel Nederland.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* Wildrundvlees.nl: de besloten vennootschap (B.V.) Wildrundvlees.nl B.V., postbus 1323, 6501 BH Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 54850827.
* Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Wildrundvlees.nl opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. 
* Website: de door Wildrundvlees.nl gehouden website met als URL http://www.wildrundvlees.nl

1.3. Wildrundvlees.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en koper. 
Artikel 2 – Identiteit
Handelsnaam: Wildrundvlees.nl B.V.
Adres:
Postbus 1323
6501 BH Nijmegen
Nederland
E-mail: info@wildrundvlees.nl
KvK: 54850827
BTW-nr: NL 851464567
Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.1. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier ten alle tijden elektronisch te raadplegen op de website www.wildrundvlees.nl.
Artikel 4 – Aanbod en overeenkomst
4.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Wildrundvlees.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
4.2. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 4.1 wordt geacht te zijn gedaan in de volgende omstandigheid:
De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Wildrundvlees.nl verzonden en de bestelling via elektronische weg betaald met inachtneming van artikel 6. Deze gegevens en betaling zijn door Wildrundvlees.nl ontvangen.
4.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling bevestigd is en een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Wildrundvlees.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de door Wildrundvlees.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
4.4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Wildrundvlees.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Wildrundvlees.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.5. Het aanbod op de website bevat hoofdzakelijk natuurproducten, hierdoor kan het gewicht per pakket minimaal afwijken. Pakketten tot 8 kg wijken maximaal 10% af.  
4.6. Het aanbod op de website bevat hoofdzakelijk natuurproducten, waardoor de voorraad verschilt per maand. Voor alle producten geldt een beperkte voorraad waarbij, na openstelling van de bestelpagina op de website, voor elk product op=op geldt. Hierbij is er geen mogelijkheid tot vooraf reserveren van producten. 
Artikel 5 – Prijzen
5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd aan Wildrundvlees.nl in haar bevestiging conform artikel 4.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor de bestellingen, in zoverre dat zolang niet is betaald, Wildrundvlees.nl geen producten zal leveren. 
5.2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Wildrundvlees.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  
Artikel 6 – Betaling
6.1. De bestellingen worden gedaan via de website en hier kan de koper betalen middels iDEAL of PayPal. 
Artikel 7 – Levering en leveringstijd
7.1. Levering vindt plaats op het door de koper gekozen ophaalpunt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.
7.2. De locaties en tijdstippen van de ophaalpunten zijn onder voorbehoud van wijzigingen door vormen van overmacht. Wildrundvlees.nl streeft ernaar een goed alternatief te bieden aan de koper wanneer een ophaalpunt (tijdelijk) niet beschikbaar blijkt. Dit alternatief wordt vooraf aan de oorspronkelijke levertijd kenbaar gemaakt per e-mail of telefoon aan de koper.
7.3. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen.
De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing nadat het product is opgehaald, aangezien het gaat om producten die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
7.4. Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen via info@wildrundvlees.nl. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Wildrundvlees.nl zoals weergegeven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden. 
Artikel 8 – Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling
8.1. De koper heeft het recht de bestelling te annuleren vanaf het moment van kopen tot 24 uur vooraf aan de start van het eerstvolgende door de klant gekozen ophaalmoment van de pakketten. Na ontvangst van de pakketten kunnen deze niet meer geannuleerd worden, zoals beschreven in artikel 7.3.
8.2. Wildrundvlees.nl heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, of in geval van overmacht.
8.3. Wildrundvlees.nl heeft het recht om bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of contactgegevens. Indien Wildrundvlees.nl een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Wildrundvlees.nl binnen 10 werkdagen dit bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. 
Artikel 9 – Garantie
9.1. Wildrundvlees.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
9.2. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garantie, zal Wildrundvlees.nl het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van Wildrundvlees.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu het vervangen product aan en op verzoek van Wildrundvlees.nl te retourneren en de eigendom aan Wildrundvlees.nl te verschaffen. 
9.3. De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wildrundvlees.nl, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.4. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Artikel 10– Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Wildrundvlees.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Wildrundvlees.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Artikel 11 – Persoonsgegevens
11.1. Wildrundvlees.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Wildrundvlees.nl intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Wildrundvlees.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. Wildrundvlees.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
12.2. De koper vrijwaart Wildrundvlees.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.
Artikel 13 – Klachtenregeling
13.1. Klachten dienen bekend gemaakt te worden per e-mail of schriftelijk via de post.

13.2. Nadat de klacht door Wildrundvlees.nl is ontvangen streeft Wildrundvlees.nl ernaar de klacht uiterlijk binnen 2 weken te behandelen. 
Artikel 14 – Overige bepalingen
14.1. Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Wildrundvlees.nl, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is wildrundvlees.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
14.2. In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing.